مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد

مهدی کروبی در مرحله دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد.

تصویر مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد

به گزارش سایت خبری پرسون، مهدی کروبی رای مرحله دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در صندوق سیار شماره ۳۶۱ انداخت.

منبع: ایسنا

705489