325193

کاهش حجم آب در سد «مجن» شاهرود +ویدئو

تصویر کاهش حجم آب در سد «مجن» شاهرود +ویدئو
حجم آب در سد «مجن» شاهرود کاهش یافت.

به گزارش پرسون از سمنان، سد مجن شاهرود از نوع سدهای تنظیمی - مخزنی است. طول تاج این سد ۲۷۶ و عرض آن هشت متر، عرض کف ۱۶۰ متر، ارتفاع از بستر ۳۸ متر و حجم قابل تنظیم مخزن ۴.۷۵ میلیون مترمکعب آب است. سد مجن در فروردین سال گذشته سرریز کرد، ولی در حال حاضر میزان پرشدگی سد به حدود ۷۷.۵ درصد رسیده است. با کاهش ۴۵ درصدی بارندگی در سال آبی جاری در استان سمنان، حجم آب این سد به ۲.۶۴ میلیون متر مکعب رسیده است.

منبع:ایسنا

| 325193