304053

ابهامات درباره مدرک تحصیلی مهرعلیزاده

تصویر ابهامات درباره مدرک تحصیلی مهرعلیزاده
برخی کاربران فضای مجازی با تشکیک در مدارک تحصیلیه محسن مهرعلیزاد خواستار انتشار تصاویر مدارک تحصیلی به خصوص مدرک دکترای اقتصاد مهندسی- دانشگاه تیلبرگ هلند، وی شدند.

به گزارش پرسون، بعد از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری، محسن مهر علیزاده ادعا کرده که دارای دکترای اقتصاد مهندسی از دانشگاه تیلبرگ هلند است.

در روزهای گذشته برخی کاربران نسبت به اصالت مدرک تحصیلی وی شک کردند.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این شک بدون مبنا نیست و بهتر است وی برای رفع ابهامات موجود تصویر مدارک تحصیلی خود را منتشر کند.

منبع: فارس

| 304053