301912

پیوس واکسن ایرانی زد

تصویر پیوس واکسن ایرانی زد
فرشاد پیوس پیشکسوت باشگاه پرسپولیس واکسن ایرانی کرونا دریافت کرد.

به گزارش پرسون، فاز دوم تزریق واکسن کووایران برکت آغاز شده و داوطلبین واکسن های خود را دریافت می کنند.

فرشاد پیوس آقای گل سابق و پیشکسوت پرسپولیس، واکسن ایرانی کرونا دریافت کرد.

| 301912