301725

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در گفتگو با پرسون:

نامزدهای انتخاباتی اخلاق را مبنای فعالیت‌های تبلیغاتی قرار دهند

تصویر نامزدهای انتخاباتی اخلاق را مبنای فعالیت‌های تبلیغاتی قرار دهند
مدت زمانی که برای تبلیغات در اختیار نامزدها قرار می‌گیرد زمانی است برای عرضه فعالیت‌ها و توانمندی‌ها و پتانسیلی که هر کدام از نامزدها برای اداره کشور یا اداره شهر و روستای خود دارند. بنابراین وقتی بناست که فقط توانمندی‌های خودمان را برای مردم بیان کنیم باید از هر نوع تخریب و هتک حرمت دیگران پرهیز کنیم.

سید اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور در گفتگو با پرسون، در خصوص قوانین لازم برای پایبندی نامزدها در انتخابات اظهار داشت: تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات بر قوانین و مقرراتی که در آیین‌نامه‌های انتخاباتی پیش‌بینی شده است، منطبق است.

موسوی ادامه داد: همه فعالیت‌های نامزدها و ستادهای انتخاباتی و تبلیغاتی باید مطابق با همین قانون و آیین‌نامه انجام شود تا فصل تبلیغات فصل باشکوهی در فرایندهای مختلف انتخابات باشد. بنابراین نامزدها و هوادارن‌شان حق ندارند مرتکب فعالیت‌های غیرمجازی شوند که در قانون آمده و قانون هم در اختیار این دوستان قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: مدت زمانی که برای تبلیغات در اختیار نامزدها قرار می‌گیرد زمانی است برای عرضه فعالیت‌ها و توانمندی‌ها و پتانسیلی که هر کدام از نامزدها برای اداره کشور یا اداره شهر و روستای خود دارند. بنابراین وقتی بناست که فقط توانمندی‌های خودمان را برای مردم بیان کنیم باید از هر نوع تخریب و هتک حرمت دیگران پرهیز کنیم.

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور در پایان گفت: مبنای فعالیتهای تبلیغاتی باید یک مبنای اخلاقی باشد و نامزدهای انتخاباتی باید مطابق با عرف جامعه، ظرفیت‌ها، برنامه‌ها و ایده‌هایی را که برای بهتر شدن امورات جامعه دارند، اعلام کنند و از هتک حرمت، تخریب و اتهام به دیگران به شدت پرهیز کنند.

| 301725