مهمترین اخبار

آخرین اخبار

استراتژی آمریکا در منطقه حفظ امنیت مطلق اسرائیل است، لذا سعی می‌کنند به هیچ نیروی غیروابسته به آمریکا در آنجا اجازه حضور ندهند. یعنی اولویت امنیت مطلق اسرائیل بر همه استراتژی‌ها و همه منافع یک و دوجانبه آمریکا در این منطقه. این آثار وسیع‌تر انعکاس منفی در روابط عراق با آمریکا هم خواهد داشت.

استراتژی آمریکا در منطقه حفظ امنیت مطلق اسرائیل است، لذا سعی می‌کنند به هیچ نیروی غیروابسته به آمریکا در آنجا اجازه حضور ندهند. یعنی اولویت امنیت مطلق اسرائیل بر همه استراتژی‌ها و همه منافع یک و دوجانبه آمریکا در این منطقه. این آثار وسیع‌تر انعکاس منفی در روابط عراق با آمریکا هم خواهد داشت.

قائم‌ مقام جمعیت دفاع از مردم فلسطین در گفتگو با پرسون:

زوال رژیم صهیونیستی نزدیک است/ اسرائیل برای بقا دست به دامن یهودیان کشورهای دیگر شد

به دلیل مهاجرت‌های معکوسی که به دنبال ناامنی‌هایی به وجود آمده از طریق انتفاضه و قیام مردم فلسطین در این رژیم اتفاق افتاده است، رژیم صهیونیستی در تلاش است که به هر نحوی سرزمین فلسطین را از یهودیانی که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند و کم‌ترین ارتباط نسبی و سببی را با یهودیان دارند، پر کنند.