آموزش عالی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان:

آموزش عالی با چالش کیفیت مواجه است

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان با اعلام اینکه امروز آموزش عالی با چالش کیفیت مواجه است، گفت: برای ارتقا کیفیت آموزش حداقل باید سه مولفه استاد، دانشجو و محتوای آموزشی را در نظر گرفت.