شستا را احیا کنیم

اگر مجلس می خواهد کاری انجام دهد باید کار درســتی انجام دهد و شستا را ســاماندهی کند. چند مشــاور خبره داخلی و خارجی بگیرند. لذا با بکارگیری و کمک چند مشاور خبره تر شستا را احیا کنند. اگر شستا احیا شود، خیلی از مسائل حل می شود.
تصویر شستا را احیا کنیم

به گزارش پرسون، محمدرضا خباز نماینده ادوار مجلس در یادداشتی نوشت: اگر به ســوابق صندوق های بیمه کشور نگاه کنیم، نشان دهنده آن است که تصمیمات نابجا و غیرکارشناسی و بلکه احساسی عده ای از افراد باعث شده که تعداد زیادی از صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و غیره ورشکسته شوند و امروز بازنشستگان زیر پوشش این صندوق ها از بودجه عمومی کشور حقوق می گیرند. در صورتی که هر فرد بازنشسته ای ۳۰سال به صندوق متبوع خودش حق بازنشستگی می پردازد تا در زمان بازنشستگی از بودجه عمومی کشور جدا شود و از آن صندوق حقوق خود را دریافت کند. بنابراین چه در مجلس، چه در دولت در گذشته تصمیماتی گرفته اند که این صندوق ها یکی پس از دیگری کارآیی خودش را از دست داده و الان بازنشستگان این صندوق ها مانند شــاغلین دارند از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند.

تنها صندوقی که هنوز روی پای خودش ایستاده و نزدیک بیش از ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش دارد، صندوق تامین اجتماعی است. این صندوق اگر به سرنوشت بقیه صندوق ها مبتلا شود، آن وقت بودجه عمومی کشور دیگر پاسخگو نخواهد بود. لذا تصمیماتی که برای صندوق ها و به ویژه صندوق تامین اجتماعی گرفته می شود، باید یک پیوست داشته باشد و آن پیوست تقویت صندوق باشد. یکی از این کارها این است که شستا را که بیش از ۳۶۰ شرکت اقتصادی دارد فعال کنند، شرکت های زیان ده شستا را ساماندهی نمایند، درآمد این صندوق را تامین کنند و دولت ها دست خود را از صندوق بیرون بیاورد.

چون این حق افرادی است که در آنجا سرمایه گذاری کرده اند و بودجه عمومی کشور نیســت به همین جهت تامین اجتماعــی نهاد عمومی غیردولتی اســت ولی دولت ها چه در گذشــته و چه در حال متاسفانه دستشان را در جیب صندوق تامین اجتماعی می کنند. ضمن اینکه اگر مجلس می خواهد کاری انجام دهد باید کار درســتی انجام دهد و شستا را ســاماندهی کند. چند مشــاور خبره داخلی و خارجی بگیرند. لذا با بکارگیری و کمک چند مشاور خبره تر شستا را احیا کنند. اگر شستا احیا شود، خیلی از مسائل حل می شود. مانند چشمه جوشانی که هرقدر از آن آب بردارید مجددا از طرف دیگر به وسیله بارندگی تامین خواهد شد. اما درباره رای دیروز نمایندگان مجلس به افزایش تدریجی سن بازنشستگی باید بگویم که تصمیم نادرستی نیست. همان طور که در بقیه کشورها هم بعضی وقت ها سابقه بازنشستگی را افزایش می دهند.

یعنی وقتی می بینند افراد با ۳۰ ســال پرداخت هنوز توان انجام کار دارند آنها را بازنشسته نمی کنند البته حقوق و مطالباتشان را می پردازند. بنابراین تصمیم مجلس نادرســت نیست اگرچه کســانی که در آرزوی بازنشستگی بودند ممکن اســت از این تصمیم ناراحت شوند چون برای خود برنامه ریزی کرده اند که حق دارنــد ولی عموما باید فکر اصلی کرد. چون اگر صندوقی نباشد و صندوق ورشکسته شود و توان خدمت رسانی خود را از دست بدهد همه این بیش از ۴۰ میلیون زیرمجموعه صندوق متضرر می شوند. بنابراین هر تصمیمی که مجلس یا دولت می گیرد باید پیوست تقویت صندوق تامین اجتماعی را به دنبال داشته باشد. اگر این پیوست را به دنبال داشته باشد به نظر می رسد که مفید به فایده خواهد بود والاغیر.

منبع: آرمان ملی

559179