تنش هاى فکرى

بســیارى از ما بدون آنکه ریشه بسیارى از وادادگى ها وسرگشــتگى هاى عصبى خود و دیگران را بدانیم دچــار اضطراب و دلهره هاى مجهول مى گردیم. ترس از آینده و نگرانى نســبت به نامشــخص بودن اوضاع اقتصادى بدون هیچ دلیل موجه مبدا صدور بخش قابل توجهى از دلمشغولى ها و دغدغه ها مى گردد.
تصویر تنش هاى فکرى

به گزارش پرسون، مجید ابهرى آسیب شناس در یادداشتی نوشت: آشفتگى هاى فکرى در جامعه بستر ظهور و رشد بخشى از تنش هاى عصبى براى افراد جامعه هستند. بســیارى از ما بدون آنکه ریشه بسیارى از وادادگى ها و سرگشتگى هاى عصبى خود و دیگران را بدانیم دچــار اضطراب و دلهره هاى مجهول مى گردیم. ترس از آینده و نگرانى نســبت به نامشــخص بودن اوضاع اقتصادى بدون هیچ دلیل موجه مبدا صدور بخش قابل توجهى از دلمشغولى ها و دغدغه ها مى گردد.

از نگاه رفتارشناسى اجتماعى برجسته سازى و تکرار بعضى از وقایع و حوادث آزاردهنده یکى از اصلى ترین عوامل ایجاد و تقویت ترس از آینده است. درهمین چند هفته گذشته قتل فجیع آقاى مهرجویى و تنش هاى کلامى و رفتارى پیرامون دو عارضه را آشکار نمود: الف: ضعف اعتماد اجتماعى مخصوصا نسبت به رسانه هاى داخلى از یکطرف و بهره گیرى درصدى از جامعه از رسانه هاى معاند و بیگانه از طرف دیگر موجب گسترش اخبار گسترده و ضد و نقیض گردید. همین جا باید عرض کنم کمتر کشــورى در جهان وجود دارد که همانند وطن ما مورد هجمه هاى خبرى دوست و دشمن باشد.

400شبکه ماهواره اى فارسى زبان به طور شبانه روزى افکار عمومى جامعه ما را زیر بمباران خبرى و تخریب افکار قرار داده و گاهى با ساخت خبر هاى کذب و بى اساس و وارونه سازى اخبار به ماموریت خویش مشــغولند. در مقابل آنها رسانه هاى داخلى حتى بعضى که از بودجه و حمایت مالى دولت بهره مى گیرند یا دچار سستى در انعکاس اخبار هستند و یا آنقدر با کندى و سستى اخبار و حواشى آنها را منعکس مى کنند که دیگر خبر بیات شده به خبر دست چندم تبدیل شده است؛ همین روند مردم را دچار بى میلى وکم رغبتى در قبال انواع اخبار مى نماید.

در بعضى از رسانه هاى مکتوب و بخشى از رسانه ملى ظاهرا افرادى نفوذ کرده و حضور دارند که دیگر نیازى به حضور و فعالیت دشمنان نیست. چند دهه گذشته و هنوز مراکز خبرى مخصوصا در صدا و سیما نتوانستند انسجام موضوعى و چینش خبرى را با اصول و مبانى باورهاى سیاسى و عقیدتى را پیداکنند. تازه مدیر محترم این رسانه نظریه جذب اتوبوسى در این رســانه را مطرح کرده و با بیان راهکار پاکسازى بعضى از کارکنان شــاغلین و خانواده هاى آنها را دچار تنش عصبى و وحشت اقتصادى نموده است.

طبعا همه ما مى توانیم عوارض اینگونه تهدیدات و آثار آن را بر تفکر و عملکرد کارکنان و خانواده هاى آنهــا ارزیابى نماییم. حکایت گرانى هاى لجام گسیخته و ساعتى دیگر تبدیل به شوخى و موضوعى سرد و بى نمک شده. محکوم نمودن این و آن حواله دادن ناکامى ها و مشکلات به تحریم وحتى برجام به شکلى درآمده که کمتر باورى پذیراى آن است. و در این میان جاى اندرزها و نخبگان دلسوز هر روز بیشتر خالى مى گردد.

منبع: آرمان ملی

559018