چگونه به زن بعد از طلاق ارث می رسد؟

زن و شوهر هنگام زندگی بایکدیگر از هم ارث میبرند مگر اینکه رابطه زناشویی آنها خاتمه یافته باشد. در این بین استثنائی وجود دارد که زن بعد از طلاق هم از میراث همسر قبلی خود بهره مند میشود.
تصویر چگونه به زن بعد از طلاق ارث می رسد؟

به گزارش سایت خبری پرسون، زن و شوهر هنگام زندگی بایکدیگر از هم ارث میبرند مگر اینکه رابطه زناشویی آنها خاتمه یافته باشد. در این بین استثنائی وجود دارد که زن بعد از طلاق هم از میراث همسر قبلی خود بهره مند میشود. در این نوشتار قصد داریم در رابطه با این موضوع که چگونه به زن بعد از طلاق ارث می رسد توضیحاتی را ارائه دهیم. رابطه توارث ما بین زوجین به علاوه میزان سهم الارث هر یک از زوج و زوجه در فقه و قانون به صورت دقیق مشخص شده است.

سهم ارث زن از شوهر

بر اساس ماده ۸۶۴ قانون مدنی از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند، هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشند. همچنین، طبق ماده ۹۴۰ قانون مدنی، زن و مرد در صورتی از هم ارث می‌برند که رابطه زوجیت میان آن‌ها از نوع ازدواج دائم بوده باشد؛ نه ازدواج موقت. نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که ارث زن از شوهر در صورتی است که زن، زنده بوده باشد و همچنین میزان ارثی که زن از شوهر میبرد بستگی به داشتن یا نداشتن فرزند دارد و با توجه به آن، میزان سهم الارث آن تغییر میکند. در صورت داشتن فرزند یک هشتم و در صورت نداشتن فرزند یک چهارم ارث میبرد. در رابطه با موضوع ارث بری از بهترین وکیل تهران مشاوره بگیرید تا حق و حقوق شما ضایع نشود. همچنین بعضی از خانم ها با وکیل خانم بهتر و راحت تر ارتباط برقرار میکنند که میتوانند از مشاوره و وکالت بهترین وکیل زن تهران استفاده کنند.

شرایط ارث بردن زن بعد از طلاق

بر اساس ماده 943 قانون مدنی اگر شوهر، زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند، هر یک از آن‌ها که قبل از انقضای عده بمیرد، دیگری از او ارث می‌برد. اما اگر فوت یکی ‌از آن‌ها بعد از انقضای عده بوده یا طلاق بائن باشد، از یکدیگر ارث نمی‌برند.

طلاق میان زوجین یا از نوع طلاق بائن است که مرد و زن پس از طلاق به صورت کامل از هم جدا شده و امکان رجوع از طلاق وجود ندارد و یا اینکه طلاق رجعی است که بر اساس آن ، مرد می تواند در مدت عده طلاق رجعی به زن رجوع کند و بدون نیاز به خواندن عقد ازدواج مجدد ، زندگی کنند .

بر اساس قانون، مطلقه رجعیه یعنی خانمی که با طلاق رجعی از همسرش جدا شده است نوعا در حکم زوجه می باشد، از حقوق زوجه که در قانون مدنی مقرر شده است برخوردار خواهد بود که ارث بردن، یکی از آنها می باشد.

به عبارت دیگر، در شرایطی که زن و شوهر با طلاق رجعی از هم جدا شده باشند و شوهر در طول مدت عده طلاق رجعی (سه طهر پس از طلاق) فوت کرده باشد، زن می تواند از ارث وی برخوردار باشد. لکن در صورتی که طلاق از نوع طلاق بائن باشد و یا اینکه فوت مرد پس از سپری شدن عده طلاق زن رخ داده باشد، دریافت سهم الارث زن پس از طلاق منتفی خواهد بود.

موانع ارث

برخی موارد در قانون وجود دارند که باعث میشوند وارث، از بردن ارث محروم گردد و مانع آن شود.

این عوامل عبارتند از:

کفر: بر اساس ماده ۸۸۱ قانون مدنی کافر از فرد مسلمان ارث نمی برد ولی مسلمان از فرد کافر ارث میبرد و مانع ارث بردن بقیه وراثی که کافر باشند هم میشود.

لعان: اگر مردی به همسر خود نسبت زنا دهد و یا فرزندی را که متعلق به اوست لعان (لعنت کردن) کند، (یعنی فرزند خود را نفی کند و بگوید که این فرزند برای من نیست) زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند. همچنین فرزندی که لعان شده است از پدر ارث نمی برد و برعکس.

زنا: بر اساس ماده 1167 قانون مدنی فرزند زنا از پدر و مادرش و نزدیکان و اقوامش ارث نمی برد و همچنین برعکس.

قتل: شخصی اگر شخص دیگر را نه برای دفاع یا حد، بلکه به صورت عمد بکشد این امر موجب میشود که قاتل از ارث محروم گردد.

اگر مردی دو همسر داشته باشد و فوت کند سهم الارث آنها چقدر است؟

در صورتی که هر دو همسر آن مرد عقد دائم باشند؛ ارثی که زن میبرد یعنی یک هشتم بین دو زن به طور مساوی تقسیم میشود.

ارث بردن زن از مرد در عقد موقت

زن از مردی که در عقد موقت آن است هیچ ارثی نمیبرد و این بر اساس قواعد فقهی است که در قانون مدنی هم آمده است. اما میتوان در عقد موقت برای زن وصیت انجام شود تا بعد از فوت همسر به آن سهمی برسد.

ارث بری فرزندان

به صورت کلی براساس قانون باید رابطه ورثه با متوفی که در این مورد فرزندان هستند به صورت پدری یا مادری یا پدر و مادری باشد. هر فرزندی که رابطه نسبی با میت داشته باشد، از او ارث می‌برد، مثلا اگر شوهر فوت کند عملا چیزی به فرزند زن که از مرد دیگر است نمی‌رسد یا برعکس.

اگر مرد همسر دومی اختیار کند، همسر دوم برای فرزندان فقط زن پدر آنها بوده و در صورت فوتش فقط فرزندان خود او و شوهرش به واسطه سببیتی که دارد، به مقدار یک چهارم ارث می‌برد. همچنین در صورت به نام کردن اموال به اسم زن، اگر مرد در قید حیات باشد، عملی است قانونی حتی اگر تمام اموال باشد و بعد از مرگ وی شخصی نمی‌تواند اعتراضی به مالکیت زن بکند.‏ ولی اگر مرد پس از مرگ و در وصیت نامه خود، وصیت کند که خانه‌ای از آن زن شود موضوع متفاوت است.

قانون وصیت‌کننده اجازه داده است که فقط تا ثلث اموال را وصیت کند و اگر وصیت بیش از این مقدار باشد ورثه باید اجازه دهند در غیر این صورت از مورد وصیت تا مقدار ثلث حذف می‌شود. پس اگر در خانه‌ای که از سوی شوهر متوفی برای زن وصیت شده از لحاظ قیمتی بیش از یک سوم ترکه متوفی نباشد، وصیت صحیح است در غیر این صورت در مورد زیاده از ثلث باید ورثه متوفی اجازه دهند.

منبع: سایت وکیل از ما

456113