انتصاب معاون توسعه وزارت بهداشت

معاون توسعه وزارت بهداشت توسط وزیر بهداشت منصوب شد.
تصویر انتصاب معاون توسعه وزارت بهداشت

به گزارش پرسون، وزیر بهداشت در حکمی بهروز رحیمی را به عنوان معاون توسعه وزارت بهداشت منصوب کرد.

بهروز رحیمی پیش از این به عنوان رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت مشغول به فعالیت بوده است.

373938