شعب ارزی برتر پست بانک ایران در 6 ماهه ابتدای معرفی شدند

بنابر اعلام معاونت اعتباری و بین الملل پست‌ بانک‌ ایران؛ شعب ارزی برتر این بانک بر اساس عملکرد آنها در زمینه تحقق اهداف برنامه ابلاغی بخش ارزی در شش ماهه اول سال‌جاری، معرفی شدند.
تصویر شعب ارزی برتر پست بانک ایران در 6 ماهه ابتدای معرفی شدند

به گزارش پرسون، براساس ارزیابی صورت گرفته، شعبه مستقل مطهری از لحاظ تعداد به میزان ۷۲ درصد و از نظر مبلغ به میزان ۹۱ درصد، شعبه فردوسی منطقه غرب از لحاظ تعداد به میزان ۸۳ درصد و از نظر مبلغ به میزان ۱۷۴ درصد و شعبه شریعتی منطقه شرق از لحاظ تعداد به میزان ۴۱۴ درصد و از نظر مبلغ به میزان ۱۶۸ درصد و در مجموع مدیریت منطقه شرق از نظر تعداد ۲۵۲ درصد و از نظر مبلغ ۱۰۵ درصد؛ در راستای بیشترین میزان درصد تحقق برنامه ابلاغی بخش ارزی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ به‌عنوان شعب ارزی برتر در سطح استان تهران معرفی شدند.

بنا بر این گزارش: در همین راستا، استان بوشهر از لحاظ تعداد به میزان ۴۴۰ درصد و از نظر مبلغ به میزان ۱۱۵ درصد، استان اصفهان از لحاظ تعداد به میزان ۳۱۶ درصد و از نظر مبلغ به میزان ۱۹۵ درصد، استان یزد از لحاظ تعداد به میزان ۲۵۰ درصد و از نظر مبلغ به میزان ۹۶ درصد و استان کرمانشاه از نظر تعداد ۱۴۱ درصد و از لحاظ مبلغ ۹۰ درصد با بیشترین میزان درصد تحقق برنامه ابلاغی مورد انتظار در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ به‌ عنوان استانهای برتر ارزی انتخاب شدند.

شایان ذکر است: برنامه ارزیابی شعب ارزی به‌صورت مستمر در چارچوب شاخص‌های تعیین شده بانک در شش ماهه دوم تا پایان سال انجام خواهد شد.

363788