پناه کودکان از گرما به پارک آب و آتش

در قرمزترین روزهای کرونایی و با توجه به شدت گرما کودکان به مراکز آب بازی عمومی مثل چشمه علی شهرری و پارک آب و آتش هجوم برده‌اند.
تصویر پناه کودکان از گرما به پارک آب و آتش

به گزارش پرسون، کرونا در قرمزترین روزهای خود در ۱۸ ماه گذشته، می‌تازد و البته گرما هم شدیدتر از هرسال به ایران هجوم آورده است.

در وانفسای عادی شدن کرونا در جامعه و تعطیلی استخرها و مراکز تفریحی تابستانی، کودکان که در پیک پنجم سیبل کرونا شده اند، از گرما به مراکز آب بازی عمومی مثل چشمه علی شهرری و پارک آب و آتش هجوم برده‌اند.

327824