305608

بمب خبری انتخابات در راه است

تصویر بمب خبری انتخابات در راه است
یک عضو جهبه پایداری از انصراف تعدادی از نامزدهای مهم به نفع ابراهیم رئیسی خبر داد.

به گزارش پرسون، قاسم روانبخش در توئیتی نوشت: بمب خبری در راه است انصراف تعدادی از نامزدهای مهم به نفع رئیسی منتظر بمانید.

این توئیت با هشتگ های ما منتظر انتخاباتیم، زاکانی و مردم میدان منتشر شده است.

تویییت-زاکانی

| 305608