303857

تجمع معلمین مدارس غیرانتفاعی مقابل مجلس

تصویر تجمع معلمین مدارس غیرانتفاعی مقابل مجلس
جمعی از معلمین مدارس غیرانتفاعی مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش پرسون، جمعی از معلمین مدارس غیردولتی، غیرانتفاعی و آموزش از راه دور با حضور در مقابل مجلس خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود شدند.

| 303857