286071

روز معلم گرامی باد

تصویر روز معلم گرامی باد

امام علی (ع): دانش خود را به دیگران آموزش ده و دانش دیگران را بیاموز؛ چرا که علم خود را انفاق کرده‌ای و آنچه را نمی‌دانی آموخته‌ای.

رسانه پرسون

| 286071

مطالب مرتبط