صفحه اصلی گردشگری

خبرهای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و سفر، صنایع دستی و نیز هرچه درباره آثار تاریخی و باستان شناسی که باب میلتان باشد را در سرویس گردشگری پرسون بیابید.

مهمترین اخبار

میراث فرهنگی و گردشگری در سالی که گذشت؛

از آبگیری سد چمشیر تا مخالفت با زیرآب رفتن میراث تاریخی

در سالی که گذشت سد چمشیر درحالی آبگیری شد که بسیاری از افراد مخالف بودند چون محوطه های باستانی متعددی در آن پیدا شده بود اما مشاوران میراثی این سد می گفتند این محوطه ها ارزش چندانی ندارند.