طراحی جای پارک جدید و اپلیکیشن موبایلی برای شناسایی محل های پارک خودرو

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: از طریق اپلیکیشن، زمان ویژه پارک خودرو برای شهروندان مشخص می شود. البته تعرفه هایی که ویژه پارک در نظر گرفته شده بسیار کم است و حتی اگر پولی هم در این رابطه پرداخت بشود در جهت توسعه حمل و نقل همگانی است.
تصویر طراحی جای پارک جدید و اپلیکیشن موبایلی برای شناسایی محل های پارک خودرو

به گزارش سایت خبری پرسون، شهریار افندی زاده، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران پیرامون موضوع طراحی جای پارک جدید و اپلیکیشن موبایلی برای شناسایی محل های پارک خودرو گفت: مطالعات جامع پارکینگ شهر تهران از مدت ها قبل شروع شده بود که به اتمام رسیده و هرساله بروزرسانی انجام می شود.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی ویژه شهر تهران متناسب با سایر طرح های توسعه حمل و نقل همگانی پایتخت است که معمولا در طرح های جامع همه اینها باهم دیده می شود، اظهار داشت: حدود ۹۸ هزار فضای پارک در پنج سال آینده باتوجه به توسعه حمل و نقل همگانی برای تهران نیاز است که این فضا خارج از فضای مربوط به پارک های حاشیه ای است.

افندی زاده ادامه داد: ۳ کار عمده از سوی شهرداری تهران در دست اقدام است. اولین اقدام ایجاد پارکینگ های عمومی به صورت رمپی است. به طوری که حدود ۳۸۰۰ فضای پارک عمومی برای شهر تهران در حال ساخت است. دومین اقدام مربوط پارکنیگ های مکانیزه است که به صورت آسانسوری در فضاهای کوچک انجام می‌شود. سومین مورد نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه پارکینگ های مکانیزه و فضاهای جدیدی که ساخته می‌شود، است. برآورد همه اینها حدود ۹۸ هزار جای پارک است که قرار است در برنامه ۵ ساله تکمیل بشود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه شهرداری منابعی برای این امر اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: آنچه مهم است سرمایه‌گذای بخش خصوصی است که مدل های اقتصادی برای این کار در حال تدوین است. ۱۲۰ هزار پارک حاشیه ای داریم که فعلا بدون برنامه توسط شهروندان اشغال می شود. ساماندهی این تعداد فضای پارک در شورای ترافیک تصویب شده که مدیریت ۳۰ هزار فضای آن در منطقه ۱، ۴ و ۵ شروع شده است. اگر این تعداد فضای پارک ساماندهی بشود هم قابلیت رزرو دارد هم به سمت اشغال فضا در زمان های کوتاه حرکت می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه آن ۹۸ هزار پارکینگ در کنار این ۱۲۰ هزار فضای پارک حاشیه ای می تواند ساماندهی مناسبی برای مردم ایجاد می کند، بیان داشت: سعی شده تا از طریق سیستم های هوشمند مدیریت پارکینگ ها انجام بگیرد. در دنیا فضاهایی که در شبکه معابر وجود دارد قابل مدیریت است.

وی تصریح کرد: از طریق اپلیکیشن، زمان ویژه پارک خودرو برای شهروندان مشخص می شود. البته تعرفه هایی که ویژه پارک در نظر گرفته شده بسیار کم است و حتی اگر پولی هم در این رابطه پرداخت بشود در جهت توسعه حمل و نقل همگانی است. چراکه با دوبل پارک کردن به نوعی ظرفیت شبکه معابر برای تردد را کاهش می دهیم. این طرح در دنیا از جمله طرح های مهم ساماندهی تردد خودروهاست.

منبع: شهر

705187