در جلسه سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین مطرح شد:

نصب دوربین های نظارتی در کلیه پروژه ها مسکن مهر قزوین

جلسه هماهنگی و بررسی پروژه های طرح نهضت ملی مسکن در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین برگزار شد.
تصویر نصب دوربین های نظارتی در کلیه پروژه ها مسکن مهر قزوین

به گزارش سایت خبری پرسون، از قزوین؛ جلسه هماهنگی و بررسی پروژه های طرح نهضت ملی مسکن با حضور وهاب میزانی سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، مجتبی دائی دائی قائم مقام مدیرکل در طرح نهضت ملی مسکن ،علی فرد معاون مسکن و ساختمان اداره کل و مهندسین مشاور شارستان در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین برگزارشد.

در این جلسه در خصوص رفع موانع و مشکلات و بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه ها تبادل نظر و پیشنهادات مشاورین اخذ شد.

در ادامه این جلسه پیرامون نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکاران طرح نهضت ملی مسکن مقرر شد دوربین های نظارتی در کلیه پروژه ها راه اندازی گردد.
در این جلسه در خصوص برنامه زمان بندی پروژه ها بررسی های لازم صورت گرفت و مقرر شد مهندسین مشاور عامل چهارم پروژه ها و برنامه ها را مجددا مورد ارزیابی قرار دهد و بر اساس واقعیت های کارگاه ها برنامه زمان بندی را به گونه ای تنظیم نماید که بیشترین نفع آن برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن صورت گیرد.
در پایان این جلسه در خصوص پروژه نیمه کار مسکن مهر آژند ایستا بررسی لازم صورت گرفت و برای ادامه کار تصمیم گیری شد و همچنین در رابطه با نحوه کمک به دهک های یک الی چهار در پروژه صامکو تصمیم گیری شد.

668901