سبک زندگی چیست؟

شاید زمانی که آلفرد آدلر روانشناس اتریشی، برای نخستین بار اصطلاح سبک زندگی را مطرح کرد؛ هرگز گمان نداشت، این اصطلاح به یکی از پرتکرارترین اصلاحات در رسانه‌ها و کتاب‌ها و مقالات تبدیل شود و به نوعی هر کسی از ظن خود به آن نگاه کند.
تصویر سبک زندگی چیست؟

به گزارش سایت خبری پرسون، سبک زندگی چیست؟ خود آدلر براین باور بود سبک زندگی یک انسان تا سن پنج سالگی در ذهن شکل می‌گیرد و نقش می‌بندد. انسان تصویری از خود و محیط پیرامون ایده آل در ذهن ایجاد کرده و یک شیوه را برای تصمیم گیری طراحی کرده و بر اساس آن سبک زندگی را ساخته و با جهان ارتباط برقرار می‌کند.

زمانی که آلفرد آدلر روانشناس اتریشی، برای نخستین بار اصطلاح سبک زندگی را مطرح کرد؛ هرگز گمان نداشت، این اصطلاح به یکی از پرتکرارترین اصلاحات در رسانه‌ها و کتاب‌ها و مقالات تبدیل شود و به نوعی هر کسی از ظن خود به آن نگاه کند.

تصوری که آدلر از سبک زندگی ارائه می‌دهد نگاه فردی است. اما جامعه شناسان نشانه سبک زندگی را در گروه‌های مختلف جامعه می جویند و تغییرات سبک زندگی مردم را در طول زمان بررسی می‌کنند.

فعالان بازاریابی برای اینکه از قافله عقب نمانند و بتوانند با شناسایی سبک زندگی جامعه هدف خود درک درستی از نیازهای مشتریان داشته باشند و محصولی مطابق نیاز و سلیقه مشتریان تولید کنند.

روانشناسان، جامعه‌شناسان، بازاریابان، اقتصاددان‌ها، سیاستمداران و سایر متخصصان، این اصطلاح را برای نیازهای متفاوتی به کار می‌برند و طبیعی است هر کدام، تعریف خاص خود را نیز مد نظر داشته باشند و آن را به سبک متفاوتی مفهوم پردازی کنند.

اما سبک زندگی چیست؟ سبک زندگی مجموعه‌ای از اعمال و رفتار است که به صورت توامان در کنار هم قرارمی‌گیرند و روش زندگی افراد را می‌سازد. بنابراین سبک زندگی هر فرد با فرد دیگر متفاوت است. و از تمایلات و ترجیح‌ها انسان‌ها نشات می‌گیرد. خود این تمیلات متاثر از نظام معنایی، آموزه‌ها هستند.

با وجود اینکه سبک زندگی، دارای یکسری خصوصیات ثابت، مستقر و مستمری است که قابل تشخیص و تمیز است. اما می‌توان از سبک­‌های زندگی خاصی نظیر سبک زندگی گوناگون ایرانی، غربی، اسلامی، عربی سخن گفته شود. بنابراین سبک زندگی قابل تشخیص و شناخت است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که صحبت از سبک برای زندگی، نظیر صحبت از شخصیت برای یک فرد است.

بنابراین سبک زندگی من به عنوان فردی که مسلمان و معتقد با سبک زندگی یک انسان غربی تفاوت خواهد داشت. سبک زندگی متاثر از فرهنگ و یا ادیان خواهد بود و تغییر و تفاوت را با توجه به اینکه به کدام دین و فرهنگ تعلق خاطر داریم قابل لمس و مشاهده است. اما باید بدانیم سبک زندگی اسلامی با سبک های زندگی غیراسلامی، تفاوت مبنایی خواهد داشت.

سبک زندگی اسلامی

دو تا از مهمترین مولفه‌های سبک زندگی خدا محوری و حاکمیت ارزش‌های اسلامی است.آموزه‌های اسلامی با توجه به رهنمون‌های جاودانه قرآن سبک زندگی را ارائه می‌دهد که انسان را به رستگاری و سعادت می‌رساند.

آموزه‌های قرآنی مبتنی برنگرشی متعالی به هستی و انسان است و آدمی را موجودی مسئول و مختار می‌داند که سرنوشت او به دست خودش رقم می‌خورد. غایت آموزه‌های دینی دستیابی به حیات طیبه است که از طرق ایمان و عمل صالح به دست می‌آید.

سبک زندگی غربی

در نگاه غرب، انسان موجودی است که در پی اصالت سود و اصالت لذت است. در جامعه غربی، انسان آفریده شده تا منحصرا به دنبال کسب سود و لذت بیشتر باشد. این نگاه بر ابعاد مختلف جامعه و به‌ویژه نهاد خانواده تأثیرات سوئی داشته و بنیان این نهاد را سست کرده است. سبک زندگی مدرن، به‌ویژه به‌گونه‌ای که از نیمه قرن بیستم و به‌خصوص از دهه ۸۰ بر زندگی خانواده‌های غربی حاکم شده چند مؤلفه اساسی از جمله فرد محوری، سود محوری و لذت گرایی، سرعت گرایی و تنوع طلبی دارد.

منبع: ایسنا

636586