چالشی برای تیزبین ها؛ در کمتر از 7 ثانیه پاسخ دهید!

اگر در تصویر توانستید حلقه ازدواج را در کمتر از 7 ثانیه پیدا کنید، تیزبین هستید!
تصویر چالشی برای تیزبین ها؛ در کمتر از 7 ثانیه پاسخ دهید!

به گزارش سایت خبری پرسون، در سرگرمی تصویری زیر تعداد زیادی ساعت در انواع مختلف دیده می شوند، اما بین آنها یک حلقه ازدواج نیز همراه ساعت است. آیا می توانید آن را پیدا کنید؟

این قبیل سرگرمی های تصویری با به چالش کشیدن مغز و چشم های انسان گزینه خوبی برای آزمایش و تقویت مهارت های مشاهده ای ما هستند.

چالش این است که حلقه ازدواج را در کمتر از 7 ثانیه پیدا کنید.

پاسخ در انتهای صفحه ارائه شده است.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

در تصویر زیر حلقه ازدواج پنهان بین ساعت ها مشخص شده است.

منبع: عصر ایران

599215