فرود عجیب و غریب یک هواپیما در باند فرودگاه

یک هواپیما در حال فرود تعادلش را از دست داده بود، که خلبان در موقعیت عجیب و غریب این هواپیما را فرود آورد.

تصویر فرود عجیب و غریب یک هواپیما در باند فرودگاه

به گزارش پرسون، فرود عجیب و غریب یک هواپیما از زاویه‌ای جذاب را می بینید.

482806