دو عضو دیگر شورای شهر شهریار دستگیر شدند

دادستان شهریار از دستگیری ۳ عضو شورای این شهر خبر داد و افزود: با احتساب دستگیری دو عضو دیگر در ماه گذشته تعداد دستگیری‌ها به ۵ نفر رسید.
تصویر دو عضو دیگر شورای شهر شهریار دستگیر شدند

به گزارش پرسون، حمید عسکری پور دادستان عمومی و انقلاب شهریار از دستگیری سه عضو شورای شهر شهریار به اتهام ارتشا خبر داد و اضافه کرد: ماه گذشته دو نفر از اعضای شورای شهر شهریار به اتهام ارتشاء دستگیر شده بودند.

دادستان عمومی و انقلاب شهریار افزود: در ادامه تحقیقات صورت گرفته در خصوص این پرونده، سه نفر دیگر از اعضای شورای شهر شهرستان شهریار نیز به اتهام ارتشاء دستگیر شدند.

عسکری پور تصریح کرد: پرونده در حال انجام تحقیقات مقدماتی است.

منبع: مهر

458799