تولید برخی خودروها متوقف می‌شود

با تجدیدنظر در استاندارد معیار مصرف سوخت خودروهای بنزین‌سوز، سال‌ آینده تولید خودروهای پرمصرف داخلی متوقف خواهد شد.
تصویر تولید برخی خودروها متوقف می‌شود

به گزارش پرسون، طبق روال معمول هر سه سال یک بار در استانداردهای خودرویی بازنگری شده و این استانداردها به روز می شوند. استاندارد مصرف سوخت خودروهای بنزین سوز (استاندارد ملی 2 - 4241) نیز برای آخرین بار در اواسط سال 1389 اصلاح و در آن تجدیدنظر شده و به این ترتیب اواسط سال آینده موعد جدید بازنگری در این استاندارد فرا خواهد رسید.

در این میان روال معمول آن است که در بازنگری استانداردها، شاخص های مدنظر در استاندارد سخت گیرانه تر شده و به سمت کاهش فاصله با استانداردهای جهانی حرکت می کند، بنابراین در سال آینده به طور حتم استاندارد مصرف سوخت خودروهای بنزین سوز سخت گیرانه تر خواهد شد.

درواقع مصرف سوخت خودروهای داخلی باید منطبق با شاخص های اعلامی در استاندارد مربوطه باشد، بنابراین سال آینده با تجدیدنظر در استاندارد فعلی، امکان ادامه تولید برخی از خودروهای تولیدی دیگر وجود نخواهد داشت مگر آن که خودروسازان تا آن زمان در جهت ارتقای استاندارد مصرف سوخت این خودروها اقدام کنند.

معیار مصرف سوخت خودروها دارای هفت شاخص است. خودروهایی که رتبه انرژی A یا B یا C را دریافت کنند، کم مصرف محسوب می شوند.

خودروهای دارای رتبه انرژی D نیز از نظر مصرف سوخت در سطح متوسط قرار می گیرند. خودروهایی که در رتبه انرژی E ، F یا G قرار گیرند، پرمصرف بوده و خودروهایی در خارج از رتبه G نیز از رده خارج محسوب می شوند.

408413