این وسیله در مطب پزشکان از توالت کثیف تر است

در مطب پزشکان بیمارستان به علت رفت و آمد بیماران مختلف میکروب های زیادی وجود دارد اما یک وسیله در آنجا رکورد میکروب های توالت فرنگی را شکسته است.
تصویر این وسیله در مطب پزشکان از توالت کثیف تر است

به گزارش پرسون، وسایل آلوده پزشکان در مطب و بیمارستان:

در واقع تحقیقات اخیر نشان میدهد که بیشترین جرم ها معمولا بر روی قلم کلیپ بورد است که برای امضاء پرونده ها استفاده میشود. محققان چند مورد معمول را در 3 مطب آزمایش کرده اند تا ببینند میکروبی ترین سطح کدام است؛

آنها 12 آزمایش را در 4 سطح انجام داده اند و متوجه شده اند که بیشتر آنها توسط بیماران و پزشکان در مطب ایجاد شده است. نتایج جالب و قابل توجه ای بود. قلم کلیپ بورد بیش از 46 هزار میکروب تقریبا برابر با یک توالت فرنگی داشت.

تجزیه و تحلیل در چندین مطب عمومی پزشکان نشان داد که، میکروب ها بر روی قلم کلیپ بورد به شکل تقریبا 8 میلیون کلنی، در هر اینچ مربع زنده هستند.

جای کثیف

آلودگی های وسیله پزشکان در بیمارستان

این نتیجه نشان میدهد که باکتری ها میتوانند به سادگی تکثیر شوند و به سرعت باکتری های دیگری از هم نوع و مشابه خود به وجود آورند.

صفحه کلید پزشکان، در رنک دوم از کثیف ترین وسایل پس از صندلی و دستگیره در اتاق انتظار قرار گرفته است.همه آنها حتی باز هم بیشتر از صندلی توالت باکتری و میکروب دارند.

400000