در این تصویر چند اسب دیدید؟

با دقت و به مدت چند ثانیه به این تصویر نگاه کنید و صادقانه بگویید که چند اسب را در نگاه اول دیده اید. پاسخ شما بخشی از شخصیتتان را فاش میکند.
تصویر در این تصویر چند اسب دیدید؟

به گزارش پرسون، تعداد اسب هایی که در این تصویر می بینید چیزهای زیادی در مورد شخصیت شما می گوید.

دیدن 1 اسب

اگر فقط یک اسب دیدید، کسی هستید که چشمانش بیشتر در پی تصویر بزرگتر است. شما دید بسیار وسیعی نسبت به چیزها دارید. در تصمیم گیری عجول هستید و چیزها را ارزیابی نمی کنید یا عمیقاً در مورد آنها فکر نمی کنید برای همین گاهی پس از تصمیم گیری دچار مشکل می شوید.

دیدن 5 تا 10 اسب

اگر پنج تا 10 اسب را در این تست تصویری مشاهده کردید، نشانه هایی از کمال گرایی در خود دارید. شما مسائل را ساده نمی‌گیرید و دوست دارید به چیزهایی که ارزشمند هستند اهمیت دهید. روش تصمیم گیری شما منطقی و معقول است و همین یکی از دلایل موفقیت شما در اکثر کارهاست.

شما یک روش کار تصادفی دارید که گاهی باعث ایجاد هرج و مرج می شود اما در نهایت موفق می شوید به اهداف خود برسید. شما همیشه در حال حرکت هستید، ممکن است گاهی در حال دویدن و گاهی خزیدن باشید، اما هرگز متوقف نمی شوید.

شما کمی بیش از حد به توانایی های خود اعتماد دارید، اما می‌دانید چگونه شکست ها را بپذیرید و در زمان لازم با این مسئله کنار خواهید آمد.

دیدن 11 اسب و بیشتر

اگر در نگاه به این تصویر، 11 اسب یا بیشتر بشمارید، پس شما فردی بسیار تیزبین هستید و اغلب اوقات متوجه چیزهایی می شوید که دیگران نمی بینند. شما مسئولیت پذیر هستید و مردم دوست دارند با شما همکاری داشته باشند و از این با شما بودن لذت می برند.

اغلب در موقعیت‌هایی گرفتار می‌شوید که مطمئن نیستید باید کاری را ادامه دهید یا برعکس. گاهی با وجود تلاش زیاد اما هرگز با تمام وجود از نتایج نهایی راضی نیستید.

397618