مجری معروف خودروسازان را با خاک یکسان کرد!

رضا رشیدپور در لایو اینستاگرامی مشترکی که با السا فیروزآذر به ادعای ضرر ۷۰ میلیونی یک خودروساز به ازای تولید هر خودرو واکنش نشان داد.
تصویر مجری معروف خودروسازان را با خاک یکسان کرد!

به گزارش پرسون، رضا رشیدپور مجری باسابقه تلویزیون در لایو اینستاگرامی مشترکی که با السا فیروزآذر داشت در واکنش به ادعای ضرر ۷۰ میلیونی یک خودروساز به ازای تولید هر خودرو؛ گفت: به درک،نسازید!

397260