جابجایی شعبه فردوسی کرمانشاه بانک اقتصاد نوین

شعبه فردوسی بانک اقتصاد نوین واقع در میدان فردوسی کرمانشاه با شعبه ارشاد ادغام شد.
تصویر جابجایی شعبه فردوسی کرمانشاه بانک اقتصاد نوین

به گزارش پرسون، به گزارش روابط عمومی بانک اقتصاد نوین، شعبه فردوسی کرمانشاه (کد 2802) از روز شنبه 24 اردیبهشت ماه 1401، به محل شعبه ارشاد کرمانشاه (کد 2801) به نشانی بلوار شهید بهشتی، چهارراه بسیج منتقل و تمامی سوابق، مستندات و پرونده‌های مشتریان این شعبه نیز به محل‌ جدید انتقال داده شد.

گفتنی است، مشتریان ارجمند می‌توانند عمده خدمات مورد نیاز خود را از طریق کانال‌های بانکداری مدرن نظیر همراه نوین و اینترنت بانک بدون اتلاف وقت و هزینه دریافت کنند.

397058