توسط بسیج دانشجویی دانشگاه ابن سینا همدان؛

مرکز واکسیناسیون جهادی بسیج دانشجویی علوم پزشکی راه اندازی شد

مرکز واکسیناسیون جهادی بسیج دانشجویی علوم پزشکی راه اندازی شد که این اقدام توسط بسیج دانشجویی دانشگاه ابن سینا صورت گرفت.
تصویر مرکز واکسیناسیون جهادی بسیج دانشجویی علوم پزشکی راه اندازی شد

به گزارش پرسون از استان همدان، دانشجویان جهادی و بسیجی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان در مرکز جامع واکسیناسیون دانشگاه بوعلی سینا در حال ارائه خدمت واکسیناسیون به عموم مردم به صورت جهادی هستند.

منبع: مهر

363455