مراکز خلوت واکسیناسیون کرونا در بندرعباس

در بین مراکز واکسیناسیون در بندرعباس مرکز واکسیناسیون دانشگاه آزاد و مرکز شهید تختی نژاد عصرها وضعیت خلوت تری دارد.
تصویر مراکز خلوت واکسیناسیون کرونا در بندرعباس

به گزارش پرسون از هرمزگان، دو مرکز واکسیناسیون از سایر مراکز وضعیت بهتری دارند. مرکز واکسیناسیون دانشگاه آزاد و مرکز شهید تختی نژاد در نوبت عصر شرایط مساعدتری دارند.

منبع: فارس

349428