انتصاب مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد با حکم اسماعیلی

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و دبیر و عضو هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی را انتخاب کرد.
تصویر انتصاب مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد با حکم اسماعیلی

به گزارش پرسون، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور احکامی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و دبیر و عضو هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی را منصوب کرد.

محمدمهدی اسماعیلی در احکامی محمود شالویی را به عنوان «مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی» و مهدی محمدی را به سمت «مشاور وزیر و دبیر و عضو هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی» منصوب کرد.

منبع: ایمنا

339346