لزوم بازنگری در عوارض شهرسازی و معماری

عضو شورای شهر با اشاره به اینکه عوارض شهرسازی و معماری در برخی از مناطق جنوبی تهران بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، ابراز داشت: این افزایش عوارض توان مالی نوسازی را کاسته و باید سریعاً درباره بازنگری در آن تصمیم‌گیری شود.
تصویر لزوم بازنگری در عوارض شهرسازی و معماری

به گزارش پرسون، ناصر امانی عضو شورای شهر تهران، در خصوص رویکرد مدیریت شهری ششم به نوسازی در بافت فرسوده شهر تهران گفت: در دوره مدیریت شهری پنجم دو برنامه اساسی برای نوسازی بافت فرسوده متوقف شد که باید به صورت اورژانسی و فوری به برنامه‌های اجرایی مدیریت شهری بازگردد.

وی در ادامه تصریح کرد: ساخت طبقه اضافه در بافت فرسوده که به نوعی مشوق ساخت و ساز در این بافت شهری بود از سوی شورای عالی شهرسازی و بدون مقاومت شورای شهر حذف شد.

امانی با بیان اینکه در کاهش انگیزه‌های نوسازی با حذف این مشوق هم شورای عالی شهرسازی و هم شورای پنجم هر دو مقصرند، گفت: نمی‌دانم این دو نهاد با چه انگیزه‌ای تنها مشوقی که برای مشارکت در ساخت در بافت فرسوده وجود داشت را حذف کرده و روند خوب نوسازی بافت فرسوده را متوقف کردند.

وی با تاکید بر اینکه برای رونق بخشی دوباره به ساخت و ساز در بافت فرسوده باید پیشنهاد کنیم درباره این مساله در شورای عالی شهرسازی و معماری بازنگری شود، یادآوری کرد: این اتفاق باید تا آخر سال رخ دهد.

این عضو شورای شهر با یادآوری این نکته که عوارض در بافت فرسوده صددرصد رایگان است، گفت: اما عدم مجوز ساخت طبقه مازاد انگیزه را از کسانی که می‌خواهد به صورت مشارکتی درباره ساخت و ساز در این بافت اقدام کنند، گرفته است.

امانی تاکید کرد: باید منتظر برنامه‌های شهردار تهران برای رونق بخشی بیشتر برای نوسازی بافت فرسوده باشیم.

منبع: مهر

339328