زاکانی کلید دار بهشت شد

علیرضا زاکانی با کسب آرای منتخبین شورای ششم تهران به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب شد.
تصویر زاکانی کلید دار بهشت شد

به گزارش پرسون، علیرضا زاکانی با بیشترین آرای منتخبین شورای ششم تهران به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب شد.

شهردار جدید پایتخت بر اساس ۱۰ شاخص مد نظر شورای شهر ششم تهران ارزیابی شده و بیشترین آرای منتخبین را کسب کرده است.

329331