325814

تصمیم مهم سازمان بورس برای سهامداران

تصویر تصمیم مهم سازمان بورس برای سهامداران
معاون نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار گفتگو: 5100 هزار تومان سرمایه سهامداران در صندلی ها وجود دارد.

به گزارش پرسون، میثم فردایی گفت: سازمان بورس در راستای بهبود عملکرد صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری بر اساس تصمیم گیری اتخاذ کرده است؛ چراکه یکی از سوالات اساسی مردم این است که چرا باید سرمایه گذاری مستقیم در بورس اجتناب انجام شود و منابع مالی خود را به صندوق سرمایه گذاری خود بسپارند و این ادعا را اگر شما پول خود را به صندوق بزنید، صندلی باید به نسبت آن نشان دهد کل داشته باشید؛ یعنی مدعی هستند که اگر خودشان را به صورت مستقیم در بورس سرمایه گذاری نمایند، شاخص بازده را برای موفقیت انجام می دهند.

معاون نظارت بر بورس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در واقع مردم انتظار دارند که مدیر یک صندوق سرمایه گذاری برای ذخیره سازی سود مناسب برای سرمایه گذاری آنها، بهتر از شاخص کل بورس عمل کند و در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار تلاش می کند تا به این خواسته به حق مردم است، توجه کرده و شرایط را برای تحقق آن فراهم کرده است.

وی در همین راستا به ایجاد ایجاد اشاره و مشخص کرد: کار صندلی سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری تا کنون 2 احتمال دارد؛ یعنی دو مورد از سرمایه صندوق به عنوان مدیر عامل به پرداخت هزینه شما پرداخت می شود؛ اما در سن سالی ممکن است بود که شاخص ۱۰۰ درصد رشد کند ، اما یک مدیر درصد۰ درصد بازپرداخت بدهی، به همین دلیل مدیر کارمزد ثابت است که اگر فقط یک سال باشد ، ۱۵۰ مورد بازپرداخت تجاری انجام می شود ، اما دیگر هیچ تفاوتی ندارد با مدیری که ۱۰۰۰۰ درصد بازدهی را در شرایط یکسان گرفته بود، نداشت.

گفتگوی فدایی: در این راستا سازمان بورس و اوراق بهادار تلاش کرد تا معلمان را برای مدیریت صندوق سرمایه گذاری خود قرار دهد تا آنها را برای اخذ بازده بیشتر کند تا اگر آنها انجام شوند و سهامداران سود بدهند. یعنی صندوقدارانی که عملکرد آنها نسبت به شاخص ها، تشویق می شوند؛ به همین دلیل سازمان بورس کارمزد ثابت مدیر صندوق را کم و از ۲ درصد در ۱.۵ کاهش دادگاه و جایزه آن را مقرر کرد که صندوقدار شود که بازدهی را نسبت به شاخص انجام دهد ، 10 مورد اگر بازده مازاد باشد نسبت به شاخص را به عنوان پاداش بردارند .

وی اظهار داشت: در چنین شرایطی صندلی کنترل تلاش برای خرید بیشتر از نظر بازدهی را داشت.

این مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اکنون صندلی سرمایه گذاری خود را برای بالغ بر 5100 هزار تومان تومان منابع مالی در اختیار شما قرار می دهد که توجه شما را قابل توجه می داند. اما با توجه به انتظارات سازمان بورس فاصله دارد ، اما در صورت تمایل بخشی از سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری در دستور کار قرار می گیرد تا صندلی ها را در صورت بازپرداختن و ریسک از سطح تنوع بالایی استفاده کند و مردم بتوانند با هر سطح توان و ریسک پزیری ، در صندلی های سرمایه گذاری انجام دهند.

وی افزود: صندوقداری که عملکرد آن باعث می شود تا تشویق قرار گیرد و آن دسته از صندوقی هایی است که اگر مناسب باشد، باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد. سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری باید در عین حال که رشد می کند ، به فرم متنوع دیگر خدمات بدهی.

معاون نظارت بر بورس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: همچنین می تواند سطح خود را به صندوق سرمایه گذاری افزایش دهد همچنین در دستور کار قرار می گیرد به نحوی که صدور و ابطال در شعب بانک را تصویب کرده و در عین حال، صدور و ابطال اینترنتی یونیت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری را انجام می دهد، اگر تصور کنید که مردم از طریق اپلیکیشن سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری موجود می شوند.

منبع: ایسنا

| 325814