325627

ابراهیم درستی:

دولت یک قدم از منافع خود به نفع اصناف عقب نکشید

تصویر دولت یک قدم از منافع خود به نفع اصناف عقب نکشید
نماینده وزیر صمت در اصناف کشور و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران عنوان کرد: دولت یک قدم از منافع خود به نفع اصناف عقب نکشید. اکثریت اصناف در ایام کرونا تعطیل بودند و تنها چند صنف فعالیت کردند اما سازمان امور مالیاتی برای مالیات بر عملکرد سال ۹۹ تا ۱۲ درصد افزایش مالیاتی برای اصناف منظور کرد.

به گزارش پرسون، ابراهیم درستی نماینده وزیر صمت در اصناف کشور و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران در گفتگوی رادیویی عنوان کرد: دولت یک قدم از منافع خود به نفع اصناف عقب نکشید. اکثریت اصناف در ایام کرونا تعطیل بودند و تنها چند صنف فعالیت کردند اما سازمان امور مالیاتی برای مالیات بر عملکرد سال ۹۹ تا ۱۲ درصد افزایش مالیاتی برای اصناف منظور کرد.

وی افزود: امیدوار هستیم در دولت جدید یک خانه تکانی درست در وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان امور مالیاتی شاهد باشیم تا رویکرد غلط در شیوه اخذ مالیات از اصناف اصلاح گردد.

ابراهیم درستی گفت: دولت در قبال همکاری اصناف در تعطیل کردن واحدهای صنفی خود کوچکترین حمایتی از اصناف نکرد و تمام مطالبات بیمه ای و عوارض خود را دریافت‌ نمود، حتی از دریافت یک روز آبونمان برق گذشت نکرد.

نماینده وزیر صمت در اصناف کشور اضافه کرد: اصناف با تمام توان در صحنه انتخابات حاضر شدند و از رئیس جمهور منتخب و دولت سیزدهم انتظار دارند تا فضای مناسب را برای کسب و کار آماده نمایند و در تصمیم سازی های اقتصادی اصناف حتما حضور داشته باشند.

| 325627