325442

یادداشت وارده؛

مدیر ورزش آکادمیک و جوان، محرکی برای توسعه ورزش

تصویر مدیر ورزش آکادمیک و جوان، محرکی برای توسعه ورزش


برای توسعه ورزش باید منابع انسانی را شناسایی و با مدیریتی خوب زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را برای گسترش ورزش استان همدان فراهم کنیم و در این برنامه ریزی ها دو مقوله (تشویق و تجلیل ) و (اسپانسر گیری) را بگنجانیم.

پرسون- برابر تجربه های به دست آمده ورزش تاثیر بسیار بالایی در پیشگیری از آسیب‌ها و بزه های اجتماعی دارد و همین دلیل کافیست تا برای گسترش ورزش در سطح جامعه اقدام لازم صورت گیرد. اما باید برای توسعه و گسترش ورزش مدیرانی تخصصی و آکادمیک در این عرصه ورود کنند.

نقش مدیران متخصص و آکادمیک ورزشی بسیار اهمیت دارد. زیرا عدم بهره مند شدن از این مدیران و به کارگیری نیروهای غیرمتخصص به صورت انتصاب سیاسی باعث شده تا بسیاری از رشته‌های ورزشی در استان همدان منفعل شوند و استعدادهای ورزشی از بین برود. برای مثال در ورزش بومی و پرارزش کشتی که مدیریت ها سیاسی انتخاب شده و متاسفانه رشته ای که در استان همدان و شهرستان های تابعه زمانی زبان زد بود هم اکنون به علت ضعف در مدیریت این هیئت و عدم تعامل با رسانه ها و عدم پشتیبانی از مربیان و کشتی گیران و عدم استعدادیابی از هم پاشیده است.

از سویی رشته رزمی استان همدان که مدال های رنگارنگی را در سال های گذشته در خود دیده بود به علت انتخاب ناصحیح مسئول هیئت خصوصا در شهرستان های استان همدان، این رشته ورزشی همچون کشتی رو به نابودی است.

در رشته ورزشی فوتبال نیز که در بعضی از شهرستان های استان مانند شهرستان نهاوند به علت داشتن مدیریت سنتی با وجود مربیان خوب رشد چشمگیری نداشته و حتی فاقد یک زمین چمن مناسب هستند. در رشته ورزشی هندبال نیز که نام و نشانی از آن دیده نمی شود و زمانی یکی از رشته های خوب با لیگ منظم بود و الی آخر...

توجه به این نکته که مجموعه های موفق در زمینه ورزش برای رسیدن به اهداف خود ابتدا برنامه‌ریزی و روش‌های آکادمیک و استعداد یابی را اجرایی و طراحی می کنند ما را نیز باید به این سمت سوق دهد که اولویت بندی کنیم تا بدانیم در مجموعه شهرستان های استان همدان کدام یک از ورزش‌های همگانی یا قهرمانی تقدم دارد و یا موازی هم هستند سپس برای هر کدام برنامه‌ریزی خاص خود را انجام دهیم. در این برنامه ریزی ها ابتدا هدفگذاری، زمانبندی و سپس چینش درست مدیریت ها را داشته باشیم.

پس برای توسعه ورزش و نتیجه گیری باید منابع انسانی را شناسایی و با مدیریتی خوب زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را برای گسترش ورزش استان همدان فراهم کنیم و در این برنامه ریزی ها دو مقوله (تشویق و تجلیل ) و (اسپانسر گیری) را بگنجانیم.

امیدواریم با وجود قهرمان کشتی جهان و تحصیلکرده حمید سیفی مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان این مهم صورت گیرد و به فریاد کشتی و رشته های رزمی استان همدان و شهرستان ها و دیگر مدیریت های ورزشی و هیئات آن برسند و از سویی تقدیر و تشکر از مقام آوران را مدنظر قرار دهند.

نویسنده: محسن بازرگان، پیشکسوت رشته کشتی و هندبال

| 325442