304395

شاعر انقلابی هم واکسن ایرانی زد

تصویر شاعر انقلابی هم واکسن ایرانی زد
علی محمد مودب شاعر جبهه انقلاب و مدیرعامل موسسه فرهنگی شهرستان ادب واکسن ایرانی زد.

به گزارش پرسون، علی محمد مودب شاعر جبهه انقلاب و مدیرعامل موسسه فرهنگی شهرستان ادب با انتشار تصویری از تزریق واکسن ایرانی برکت در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:

یا طبیب

خاک تو گلشن ایران

چشم تو روشن ایران

ای همه زیبایی

| 304395