303923

کاندیداها بی‌اطلاع از امور اجتماعی

تصویر کاندیداها بی‌اطلاع از امور اجتماعی
اولین مناظره تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری برگزار شد مناظره‌ای که در آن کاندیداها به بسیاری از مسائل مهم نپرداختند مثل آسیب‌های اجتماعی. البته در مورد بیکاری صحبت کردند اما آسیب‌های اجتماعی که عوامل بسیاری در آن دخیل هستند با یک یا دو عامل حل نخواهد شد.

به گزارش پرسون، امان الله قرائی مقدم نوشت: اینکه وعده می‌دهند مشکل بیکاری را ظرف چند سال رفع خواهند کرد عملی نیست. چرا که جامعه با بیماری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو است. مسئله اینجاست که ساختارها بیمار هستند وقتی که ۳۰ میلیون زیر خط فقر هستند یا ۶۰ میلیون نیاز به مسکن دارند یعنی اقتصاد بیمار است. تمامی دستگاه‌های کشور هماهنگ با یکدیگر حرکت نمی‌کنند یعنی نهادهای سیاسی و قدرتی هر کدام راه خودشان را می‌روند.

در حوزه اجتماعی هم وضع به همین صورت است به همین دلیل هم است که با انواع آسیب‌های اجتماعی روبرو هستیم. آسیب‌های اجتماعی فقط مربوط به بیکاری نمی‌شود بلکه مهاجرت، کمبود آب، رها کردن زمین‌های کشاورزی و... را در برمی گیرد. از لحاظ فرهنگی هم با انواع ارزش‌هایی روبرو هستیم که هر کدامشان می‌تواند آسیب‌زا باشد. این در حالی است که هیچ کدام از کاندیداها وارد بحث فرهنگی نشدند و اقتصاد را از لحاظ فرهنگ بررسی نکردند.

یعنی نگفتند که فرهنگ است اقتصاد را می‌سازد. چرا که از دیدگاه جامعه‌شناسی این ذهنیت فرهنگی و فکری است که اقتصاد سرمایه‌داری را به وجود آورد. بنابراین تا زمانی که ذهنیت فکری و فرهنگ تغییر نکند و ارزش‌های فرهنگی متناسب با توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نباشد هیچ چیزی رشد نخواهد کرد. اقتصاد زمانی شکوفا می‌شود که مردم کار، تلاش و کوشش را عبادت بشمارند. به هر حال رابطه مستقیمی بین اقتصاد و فرهنگ وجود دارد که هیچ کدام از کاندیداها به آن نپرداختند در صورتی که تا فرهنگ درست نشود اقتصاد هم درست نخواهد شد در واقع آن‌ها نشان دادند که در زمینه امور اجتماعی اطلاعاتی ندارند. کاندیداها بدانند که مسئله آسیب‌های اجتماعی تک علتی نیست.

منبع: آفتاب یزد

| 303923