282003

رد پای شاه آشوری کشف شد/ تصویر جدیدترین خط میخی ایران

تصویر رد پای شاه آشوری کشف شد/ تصویر جدیدترین خط میخی ایران
کاوش‌های باستان شناختی کوزران کرمانشاه به کشف تکه ای از یک سنگ یادمان سلطنتی مربوط به زمان سارگن دوم شاه نیرومند آشوری با 23 سطر نوشتۀ به خط میخی منجر شد. این کشف تاریخی دریچه تازه ای به مطالعات آشورشناسی در ایران خواهد گشود.

به گزارش پرسون، سجاد علی بیگی عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه رازی، در تشریح این کشف مهم در ایران عنوان کرد: قباق تپه جزو بقایای استقرار مهم و وسیعی است که حداقل از هزارۀ سوم پ.م تا دورۀ اسلامی مسکون بوده است.

وی گفت: باستان شناسان به دنبال کشف سرنخی از حضور آشوریان در قباق تپه و برای پاسخ به پرسش‌هایی در خصوص کارکرد و قدمت محوطه با موافقت پژوهشکدۀ باستان شناسی و مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری راهی این محوطه باستانی شده اند.

عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه رازی تصریح کرد: طی بررسی ها و بازدیدهای پیشین در این محوطه بخشی از یک «قاب سنگی دور پاشنه در» کشف شد که کاملاً به سبک و سیاق هنر آشور نو حجاری شده و نشان می‌داد که احتمالاً مرکزی اداری یا پایگاهی آشوری در این مکان وجود داشته است.

علی بیگی افزود: با توجه به این یافته، اهمیت محوطه و موقعیت راهبردی آن در شمال ماهیدشت، فصل نخست پژوهش‌های باستان شناسی در این محوطه آغاز شد.

وی در این باره اظهار کرد: در دو گمانۀ کوچک حفر شده در این محوطه تاکنون بقایایی از دورۀ ساسانی، آشور نو و هزارۀ دوم پ.م و در میان مواد سطحی سفال‌هایی از دورۀ اشکانی و سلوکی به دست آمده است.

این باستان شناس، مهمترین یافتۀ این فصل را کشف تکه ای از یک سنگ یادمان سلطنتی آشوری با 23 سطر نوشتۀ به خط میخی دانست که پس از فتح این محوطه توسط آشوریان برپا شده است.

به گفته علی بیگی، این سنگ یادمان مربوط به زمان سارگن دوم شاه نیرومند آشوری است که به یادبود ششمین لشگرکشی وی برپا شده و حاوی اطلاعاتی از وقایع تاریخی پنجمین و ششمین سال سلطنت وی (717-716 پ.م) است.

سرپرست هیأت باستان شناسی گفت: این کشف تاریخی دریچه تازه ای به مطالعات آشورشناسی در ایران خواهد گشود و باستان شناسان امیدوارند در فصل‌های آتی بتوانند اطلاعات بیشتری از استقرار عصر آهن III (دورۀ آشور نو) این محوطه به دست بیاورند.

علی بیگی در پایان خاطرنشان کرد: این پژوهش با اعتبار دانشگاه رازی و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال انجام است.

| 282003

مطالب مرتبط