281787

طاهری نوشت:

‏ارکان اصلی سیاست "حرف قطعی ایران" چیست؟

تصویر ‏ارکان اصلی سیاست "حرف قطعی ایران" چیست؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توئیتی به سه رکن اصلی سیاست"حرف قطعی" در مرحله پیش از بازگشت به برجام اشاره کرد.

به گزارش پرسون، مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توئیتی نوشت:

‏سه رکن اصلی سیاست"حرف قطعی" جمهوری اسلامی ایران در مرحله پیش از بازگشت به برجام:

۱-به لحاظ زمانی، ابتدا آمریکا باید اقدام به رفع تحریمها نماید

۲-به لحاظ محتوایی، رفع تحریم ها، شامل همه تحریمها که از ابتدای دولت ترامپ به هر نحو علیه ایران وضع شده است

۳-به لحاظ فرآیندی،راستی آزمایی اقدامات آمریکا

| 281787