آذری جهرمی:

بازگرداندن ناگهانی طرح صیانت به صحن علنی مجلس، دو معنا دارد

محمدجواد آذری جهرمی نوشت: بازگرداندن ناگهانی طرح صیانت به صحن علنی در روزهای پایانی و بی رمق این مجلس ضعیف، دو معنای بین سطور دارد.
تصویر بازگرداندن ناگهانی طرح صیانت به صحن علنی مجلس، دو معنا دارد

به گزارش سایت خبری پرسون، محمدجواد آذری جهرمی نوشت: بازگرداندن ناگهانی طرح صیانت به صحن علنی در روزهای پایانی و بی رمق این مجلس ضعیف، دو معنای بین سطور دارد: اول اینکه طراحان امید خود برای تصویب این طرح در مجلس بعد را با توجه به ترکیب آن از دست داده اند. دوم اینکه با توجه به عملکرد دولت سیزدهم، احتمال تک دوره ای شدن دولت را زیاد می دانند، لذا می خواهند با تصویب قانونی فرمان توسعه اینترنت را برای همیشه از دست دولتها خارج کنند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت:

بازگرداندن ناگهانی طرح صیانت به صحن علنی در روزهای پایانی و بی رمق این مجلس ضعیف، دو معنای بین سطور دارد:

اول اینکه طراحان امید خود برای تصویب این طرح در مجلس بعد را با توجه به ترکیب آن از دست داده اند.

دوم اینکه با توجه به عملکرد دولت سیزدهم، احتمال تک دوره ای شدن دولت را زیاد می دانند، لذا می خواهند با تصویب قانونی فرمان توسعه اینترنت را برای همیشه از دست دولتها خارج کنند.

هر دو احتمال یک معنا دارد، اعتماد به نفسشان فرو ریخته است.

منبع: انتخاب

668457