اگه هنوز ایده ای برای سبز کردن سبزه عید نداری این فیلم رو ببین

زمان بندی انواع سبزه را در این فیلم مشاده کنید.
تصویر اگه هنوز ایده ای برای سبز کردن سبزه عید نداری این فیلم رو ببین

به گزارش سایت خبری پرسون، بذری که روی تخم مرغ است بذر دانه چیا است که 24 ساعت نیاز به خیساندن دارد و بهترین زمان کاشت آن 15 تا 20 اسفند است و بعد از لعاب دادن روی هر سطحی می توانید اجرا کنید. همچنین می توانید بذر ریحان یا تخم شربتی و بذر شاهی را هم مانند دانه چیا روی هر سطحی اجرا کنید. این روش سبز کردن سبزه را اجرا کنید.

منبع: رکنا

613258