بازی چند ضلعی آمریکا

به نظر می رســد از یک سو آمریکا به دنبال ارسال پیام به ایران در مورد غزه است و از ســوی دیگر به دنبال کنترل برنامه هســته ای ایــران و از ســوی دیگر نمی خواهد وضع اســرائیل بیــش از این بد شود.
تصویر بازی چند ضلعی آمریکا

به گزارش پرسون، علی بیگدلی کارشناس روابط بین الملل در یادداشتی نوشت: هر مقدار زمان می گذرد و به نشست شورای حکام نزدیک می شویم هیجانات مختلفی از دو سوی پرونده هســته ای بروز پیدا می کند. از طرف دیگر غربی ها در تلاشند که تهران را تحت فشــار قرار داده تا بتوانند از ایران گزک بگیرند تا ایران به نیروهــای مقاومت در منطقه پیام دهد که بیش از ایــن پایگاه های آمریکا در منطقه را مــورد حمله قرار ندهند و در راس این مورد هم کنترل حزب ا... توسط ایران را در نظر دارند. به نظر می رسد به منظور فشار بیشتر بر ایران کمیته روابط خارجی مجلس نماینــدگان آمریکا که در اختیار جمهوری خواهان است نیز طرح هایی را در نظر دارد.

البتــه جمهوری خواهان اگر طرحی برای بلوکه کردن اموال ایران دارند به این علت است که این حزب به طور طبیعی از جمهوری خواهان حمایت بیشــتر می کند. براســاس اخبار مختلف ایران هنوز از اموال خود در قطر استفاده نکرده و به نظر می رسد آمریکایی ها نیز این تمایل را دارند که حداقل در طول جنــگ غزه ایــران به ایــن اموال دسترسی نداشته باشد تا رفتار ایران نسبت به جنگ غزه را کنترل شده ارزیابی کنند. از سوی دیگر گروسی نیز چند روز قبل بیانیه ای منتشــر کرد و مواردی را در مورد همکاری ایران و آژانس اعلام کرد کــه گویا آژانس از همکاری ایران چندان هم رضایت ندارد.

این اتهام البته جدید است و می کوشند شرایط جدیدی را برای ایران بــه وجود آورند. البته ایران هم در چنین شرایطی قبل از نشست شورای امنیت مواضع مثبتی خواهد گرفت تا قطعنامه ای علیه ایران صادر نشود چرا که اگر قطعنامه صادر شــود پرونــده ایران به شورای امنیت خواهد رفت. از این رو به نظر می رسد نوعی مانور تکنوکالیکال علیه ایران به وجود آمــده کــه رهبری آن از ســوی آمریکایی هاست. کاخ الیزه و کاخ سفید البته تلاش دارند ایران را وادار کنند که نیروهای مقاومت در منطقه علیه اســرائیل وارد نبرد نشوند چرا که تل آویو در غزه گرفتار شده و باز شدن جبهه های جدید می تواند لطمه بزرگی به اســرائیل بزند و از ســوی دیگــر فضای بین المللی نیز در حال تغییر علیه اســرائیل اســت. از این رو به نظر می رســد از یک سو آمریکا به دنبال ارسال پیام به ایران در مورد غزه است و از ســوی دیگر به دنبال کنترل برنامه هســته ای ایــران و از ســوی دیگر نمی خواهد وضع اســرائیل بیــش از این بد شود.

منبع: آرمان ملی

558845