مدال برنز بر گردن قویدل و ساعتچی

پیمان قویدل و سپهرساعتچی در قایقرانی مدال برنز را دریافت کردند.

تصویر مدال برنز بر گردن قویدل و ساعتچی

به گزارش پرسون، پیمان قویدل و سپهرساعتچی در قایقرانی کایاک دونفره ۵۰۰ متر مردان مدال برنز را دریافت کردند.

منبع: مشرق

522104