شوخی سام درخشانی و محمد بحرانی با عقد آریایی و عروسی بهرام رادان و رضا گلزار/ فیلم

در بخشی از مسابقه زودیاک سام درخشانی و محمد بحرانی به عروسی بهرام رادان و رضا گلزار اشاره کردند.
تصویر شوخی سام درخشانی و محمد بحرانی با عقد آریایی و عروسی بهرام رادان و رضا گلزار/ فیلم

به گزارش پرسون، در بخشی از مسابقه زودیاک سام درخشانی و محمد بحرانی به عروسی بهرام رادان و رضا گلزار اشاره کردند.

منبع: عصر ایران

510256