جشنواره مترسک‌ها در ایرلند

تصویر جشنواره مترسک‌ها در ایرلند

به گزارش پرسون، جشنواره مترسک‌ها در منطقه دورو کشور ایرلند برگزار شد. این رویداد همه ساله علاقمندان و گردشگران زیادی را به این منطقه کوچک جذب می‌کند.

جشنواره مترسک‌ها در ایرلند (سرپوش)

جشنواره مترسک‌ها در ایرلند (سرپوش)

جشنواره مترسک‌ها در ایرلند (سرپوش)

جشنواره مترسک‌ها در ایرلند (سرپوش)

جشنواره مترسک‌ها در ایرلند (سرپوش)

جشنواره مترسک‌ها در ایرلند (سرپوش)

جشنواره مترسک‌ها در ایرلند (سرپوش)

جشنواره مترسک‌ها در ایرلند (سرپوش)

جشنواره مترسک‌ها در ایرلند (سرپوش)

منبع: سرپوش

507018