روزنامه ایران

ضدانقلاب از آزادی دیپلمات ایرانی عصبانی شد چون ...

آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که با دسیسه‌چینی سازمان منافقین در بلژیک زندانی بود، مانند پتکی بر سر براندازان فرو آمد و موجب بروز آشفتگی روانی آنان شد.

تصویر ضدانقلاب از آزادی دیپلمات ایرانی عصبانی شد چون ...

به گزارش پرسون، جماعتی که به اغتشاشات پاییز سال گذشته دل بسته بودند و از این پایتخت اروپایی به آن پایتخت، با حمایت مالی و سیاسی سرویس‌های بیگانه تجمعات برگزار می‌کردند، همه رؤیاهایشان را بر باد رفته می‌بینند. زیرا به خیال خام خود، فکر می‌کردند یا از اروپا می‌توانند در ایران براندازی کنند یا اینکه کشورهای غربی را وادار کنند روابط خود را با ایران کاهش دهند.

امروز پس از آزادی اسدی، برای آنها مسجل شد غربی‌ها منافع خود را بر منافع اپوزیسیون ورشکسته ایرانی ترجیح می‌دهند. پیش از این فرار اروپا از ادعای تروریستی خواندن سپاه، به این جماعت ثابت کرده بود با طناب پوسیده غربی‌ها به ته چاه رفته‌اند! پریشانی میان براندازان به مرحله‌ای رسیده است که برخی جریان‌ها دیگری را به انحراف از اصطلاح انقلاب زن، زندگی، آزادی‌شان متهم می‌کنند. از پاییز سال گذشته نیز بسیاری از ناظران بر این مسأله وقوف داشتند که برخی کشورهای اروپایی از جریان به اصطلاح برانداز سوءاستفاده می‌کنند و تاریخ مصرف این جریان برای غرب، کوتاه‌تر از چیزی خواهد بود که خودشان فکر می‌کنند.

منبع: ایران

487180