اتفاق عجیب در چهره نوید محمدزاده! + فیلم

در ویدئوی نوید محمدزاده را زیر گریم بسیار سنگین در یک سریال مشاهده می کنید..

تصویر اتفاق عجیب در چهره نوید محمدزاده! + فیلم

به گزارش پرسون، گریم بسیار سنگین نوید محمدزاده در یک سریال، چهره او را غیرقابل شناسایی کرده است.

منبع: برنا

485604