ساعات کاری شعب بانک گردشگری در ایام پایانی سال و نوروز اعلام شد

به منظور رفاه حال مشتریان و نیز تسهیل و تسریع در ارائه خدمات بانکی در ایام پایانی سال و نوروز ۱۴۰۲، ساعت کاری شعب بانک گردشگری اعلام شد.
تصویر ساعات کاری شعب بانک گردشگری در ایام پایانی سال و نوروز اعلام شد

به گزارش پرسون، ساعت کاری شعب تهران و شهرستانها در روزهای ۲۷ و ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ از ساعت ۷.۳۰ تا ۱۴.۳۰ ، روزهای ۲۹ اسفند امسال و اول فروردین ۱۴۰۲ تعطیل و روزهای ۲ و ۳ فروردین ۱۴۰۲ از ساعت ۹ تا ۱۲ خواهد بود.
همچنین ساعت کاری شعب تهران و شهرستانها در ایام غیرکشیک نوروز ۱۴۰۲ برای روزهای ۵ تا ۹ فروردین از ۷.۳۰ تا ۱۴.۳۰ و روز ۱۰ فروردین از ساعت ۷.۳۰ تا ۱۲.۳۰ به مشتریان خدمات ارائه خواهند کرد.
فهرست شعب کشیک بانک گردشگری طبق جدول زیر است:

فهرست شعب کشیک نوروزی

ردیف

نام شعبه

کد شعبه

تلفن شعبه

1

مرکزی تهران

110

86195138-39

86191542-43

2

میرداماد

112

88875687-88

3

قدس

116

22725112-13

22725109

4

مرکزی تبریز

1411

04133370388

04133370372

04133370484

5

کرج

1261

02632219003-05

6

اصفهان

1311

03136259141-42

03136283888

7

کیش

1764

07644490242-43

8

کرمان

1341

03432468981

03432469049

9

مرکزی رشت

1131

01333245540

01333245573

10

مرکزی مشهد

1511

05136109550-54

05136089001-02

11

قصر‌الدشت شیراز

2711

07136265096-98

07136265113-14

12

بندرعباس

1761

07633669522

07633669510

13

ساری

3192

01133253163

14

همدان

1081

08138267100

08138267200

08138267400

15

فردوسی کرمانشاه

1831

08337266626

08337266476

16

خرم‌آباد

1066

06633338390-92

17

قم

1025

02532921308-09

02532910682

18

سلمانشهر

2192

01154631650-52

467935