آب میوه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آب میوه را اگر نمی دانید این مطلب را از دست ندهید.
تصویر آب میوه در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش پرسون، تعبیر دیدن آب میوه در خواب نشان دهنده غرایز روحى و روانى و هیجانات و علایق شما مى باشد و آب میوه گرفتن، بیانگر فریب خوشى هاى ظاهر را خوردن مى باشد که به زودى هشیار مى شوید.

منبع:بیتوته

459531